novinky
členové kapely
historie
diskografie
videografie
recenze
rozhovory
koncerty a turné
fotogalerie
download
odkazy
informace o webu
diskuzní fórum
tributní projekt BG


uk
Nightfall - Pád noci

Valinorské stromy byly zničeny, jejich stvořitelka Yavanna naříká a všude v celém Valinoru se rozprostřela tma. Fëanor, jehož otec byl při obraně silmarilů zabit, společně se svými sedmi syny složil strašlivou přísahu.

...jejich tasené meče zasvitly rudě jako krev v záři pochodní. Složily přísahu, kterou nikdo nezruší a kterou by nikdo neměl skládat, při jménu samotného Ilúvatara (Otec všech). Přivolávali na sebe Věčnou tmu, jestliže ji nedodrží, za svědky jmenovali Manwëho, Vardu a posvátnou horu Taniquetil, a přísahali, že budou pronásledovat pomstou a nenávistí až do konce světa Valu (mocné světa), démona, elfa nebo ještě nezrozeného člověka a jakéhokoliv tvora, velkého či malého, dobrého či zlého, kterého přinese čas až do konce dnů, pakliže by držel, vzal nebo jim upíral silmaril, který jim patří. (Silmarillion str. 73)

No sign of life did flicker
In floods of tears she cried
"All hope's lost it can't be undone
They're wasted and gone"

"Save me your speeches
I know [They blinded us all]
What you want
You will take it away from me
Take it and I know for sure
The light she once brought in
Is gone forevermore"

Like sorrowful seaguls they sang
"Lost in the deep shades
[A wailing when beauty was gone]
The misty cloud brought
[Come take a look at the sky]
Monstrous it covered the shore
Fearful into the unknown"
Quietly it crept in new horror
Insanity reigned
And spilled the first blood
When the old king was slain

Nightfall
Quietly crept in and changed us all
Nightfall
Quietly crept in and changed us all
Nightfall
Immortal land lies down in agony

"How long shall we mourn in the dark
the bliss and the beauty will not return
Say farewell to sadness and grief
Though long and hard the road may be"
But even in silence I heard the words
"An oath we shall swear
By the name of the one until the world's end
[Just wondering how]
[I can still hear these voices inside]
It can't be broken"
The doom of the Noldor drew near

The words of a banished king
"I swear revenge"
Filled with anger aflamed our hearts
Full of hate full of pride
Oh.. We screamed for revenge

Nightfall
Quietly crept in and changed us all
Nightfall
Quietly crept in and changed us all
Nightfall
Immortal land lies down in agony

"Vala he is that's what you said
[(But) freely you came and]
Then your oath's been sworn in vain
[You freely shall depart]
Never trust the northern winds
Never turn your back on friends"

"Oh I'm heir of the high lord!"
"You better don't trust him"
The enemy of mine
Isn't he of your kind
and finally you may follow me.. yeah
Farewell he said

Nightfall
Quietly crept in and changed us all
Nightfall
Quietly crept in and changed us all
Nightfall
Immortal land lies down in agony

Back to where it all began
Back to where it all began
Ni jiskra života se nezaleskla
V záplavách slz, které vyplakala
"Naděje nezbývá, to nemůže být odčiněno
Jsou zničeny navždy"

"Ušetři mě řečí svých
Já vím [zaslepili nás všechny]
To co chceš
Vezmeš si ode mne
Vezmi a já jistě vím
Že světlo, jež jednou nám vrátila
Je nadobro pryč"

Jak žalostných racků zněl jejich zpěv
"Ztraceni v temných stínech
[Pláčem, když krása uvadla]
které temný mrak přinesl
[Pojď a pohlédni na nebe]
Přízračně zakryl náš břeh
strachem z neznáma"
Tiše se připlížila nová hrůza
zavládlo šílenství
A prolilo první krev
Když zabit byl starý král

Soumrak
Tiše se vplížil a změnil nás
Soumrak
Tiše se vplížil a změnil nás
Soumrak
Nesmrtelná země zmítá se v bolesti

"Jak dlouho budeme truchlit v temnotě
Blaženost a krása se nevrátí
Řekněte sbohem smutku a bolu
Ač dlouhá a těžká cesta může být"
Ale i v tichu slyšel jsem slova
"Přísahu skládáme
Při jménu jediného do konce světa dní
[Jen divím se jak]
[ta slova stále v uších mi zní]
nemůže být porušena"
Zkáza Noldor se přiblížila

Slova vyhoštěného krále
„Pomstu přísahám"
Plna zloby zaplála naše srdce
Plni nenávistí, plni pýchy
Ach.. Volali jsme po pomstě

Soumrak
Tiše se vplížil a změnil nás
Soumrak
Tiše se vplížil a změnil nás
Soumrak
Nesmrtelná země zmítá se v bolesti

"Vala on jest, tak ty jsi pravil
[(Ale) svobodně jsi přišel]
Pak přísaha tvá marná byla
[Svobodně odejít smíš]
Nikdy nevěř severním větrům
Nikdy netoč se k přátelům zády"

"Ach, Jsem dědic Velekrálův!"
"Neměl bys mu raději důvěřovat"
Nepřítel můj
Není tvého rodu
Konečně můžeš mě následovat.. yeah
Sbohem pravil

Soumrak
Tiše se vplížil a změnil nás
Soumrak
Tiše se vplížil a změnil nás
Soumrak
Nesmrtelná země zmítá se v bolesti

Zpátky tam, kde to vše začalo
Zpátky tam, kde to vše začalo


Překlad: Bronislav Klučka, Radek Krčil

diskografie alba
diskografie singly
diskografie covery a tributy
diskografie sólo projekty
www.blind-guardian.cz - Czech and Slovak Bards' Guild © 1997-2017 Votan TOPlist