novinky
členové kapely
historie
diskografie
videografie
recenze
rozhovory
koncerty a turné
fotogalerie
download
odkazy
informace o webu
diskuzní fórum
tributní projekt BG


uk
Banish From Sanctuary - Vyhnán ze svatyně

Navazuje na skladbu o Kristovi z prvního alba, události jsou tentokrát popisovány z pohledu Kristova předchůdce Jana Křtitele.

Když Jan Křtitel dospěl, odešel do pustiny, kde žil do 30 let svého věku v tuhém pokání jako poustevník [..V pustinách jsem kázal, ruka Boží byla se mnou..]. Potom začal kázat lidu izraelskému a připravovat věřící na příchod Mesiáše Krista Pána. Zpíval: "Zaznívá hlas od Jordánu – připravujte cestu pánu!"
Zdaleka široka přicházeli k Janovi lidé. Poslouchali jeho kázáni a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Za onoho času přišel k Janovi Ježíš z Nazareta. Chtěl sestoupit do vody, aby se dal pokřtít. Ale Jan poznal, že je to slíbený Vykupitel,a domníval se, že by měl spíš Ježíš pokřtít jeho. Ten ho napomenul, aby se neprotivil boží vůli a Jan ho tedy pokřtil.
Potom dál chodil a kázal. Dostal se také do Galileje, kde panoval kníže Herodes Antipas. Ten žil se ženou, jménem Herodias. Byla to manželka jeho bratra Filipa, ještě živého. To mu Jan velmi vytýkal a Herodes ho proto vsadil do žaláře, kde ho držel v okovech.
Už přes rok byl Jan Křtitel v žaláři ve skalním sklepení pod zámkem Machéront. Herodias ho chtěla připravit o život, ale nemohla. Neboť Herodes poznal, že je to muž moudrý; proto jej rád poslouchal a chránil ho. Přesto Herodias konečně provedla svou. Dopomohla jí k tomu její dcera Salome... Kníže Herodes slavil narozeniny a vystrojil hostinu svým dvořanům, plukovníkům, velmožům galilejským. I vešla tam Salome a tančila před hosty. Zalíbila se knížeti velice. Proto jí řekl: "Požádej mne o co chceš a dám ti to." Ano, přísahal jí: "Dám ti, cokoli požádáš, i kdyby to byla polovice mého panství." Ona vyšla a tázala se matky: "Co mám žádat?" Matka odpověděla: "Hlavu Jana Křtitele." Dívka se tedy vrátila k Herodovi a žádala: "Chci, abys mi dal tuhle na míse hlavu Jana Křtitele." I zarmoutil se Herodes. Ale co slíbil pod přísahou a před hosty,nechtěl odepřít. Poslal tedy vojína do žaláře, aby přinesl Janovu hlavu [..Slyším přicházet popravčího, čekám na popravu..]. Ten šel a v žaláři Jana sťal. Hlavu jeho přinesl na míse a podal ji dívce. Ta ji pak dala své matce.
Když se to dozvěděli Janovi učedníci, přišli a pochovali jeho tělo. Pak šli a pověděli to Ježíši.

In deserts I was preaching
The hand of God was with me
Baptized with water and I praised
The one who came behind me
To save us all with the holy ghost
A prophet of the fools I've been lost

I'm sure you're there wandering around
But do you care for me
I'm alone
You talk of love not for me
In my dungeon cold I could think about
All the things you've said
But I can't understand you famous son

I left the way of heaven
Or did you lead me from it

No No turning back
I'm banished from Sanctuary
The darkness in me is filling me with pain
There's no way to turn back for eternity

In shadows I'm walking
And caught in loneliness
Deliverance I wait for but how long?
Are you the one who should come
Show me the light in you
Or should we wait for someone?
Another!

No, No turning back
I'm banished from Sanctuary
The darkness in me is filling me with pain
There's no way to turn back for eternity

Your reich should come to this world
Your way smoothed by my blood, friend
My might will decrease but you'll get high
Yes so much higher
Be careful of the rats, friend
Cause they'll never sleep before they
catch you...

The blind can see the sun
Cripples walk alone
The deaf can hear my words
They believe, just believe
They believe in me
Look! The signs are near
To perform my task
To perform my way
To perform the way I walked
The way of the crucifix

I hear the hangman coming
I wait for execution

No, No turning back
I'm banished from Sanctuary
The darkness in me is filling me with pain
There's no way to turn back for eternity
No, No turning back
I'm banished from Sanctuary
V pustinách jsem kázal,
ruka Boží byla se mnou,
křtil jsem vodou a velebil toho,
který přišel za mnou
Spasit nás všechny skrze Ducha Svatého
Prorok těch bláznů, byl jsem ztracen

Vím, že jsi někde blízko,
ale trápíš se pro mne?
Jsem sám
Mluvíš o lásce, ale ne ke mně
V mé ledové kobce bych mohl přemýšlet
o všech těch věcech, co jsi řekl
Ale nedokážu tě pochopit, slavný synu

Opustil jsem nebeskou cestu
nebo jsi mne z ní svedl ty?

Ne, není návratu
Byl jsem vypovězen ze svatyně
Temnota ve mně mne naplňuje bolestí,
už neexistuje cesta, kudy bych se vrátil do věčnosti

Procházím se ve stínech
uvězněn v samotě
Čekám na vysvobození, ale jak dlouho?
Jsi ten, který má přijít
ukázat mi světlo v Tobě
nebo bychom měli čekat na někoho?
Na jiného!

Ne, není cesty zpět
Byl jsem vypovězen ze svatyně
Temnota ve mně mne naplňuje bolestí,
už neexistuje cesta, kudy bych se vrátil do věčnosti

Tvé království by mělo přijít do tohoto světa,
Tvou cestu proklestila moje krev, příteli
Má moc bude slábnout, ale ty se dostaneš vysoko
Ano, o tolik výš
Dej si pozor na krysy, příteli,
protože ty nebudou spát dokud tě
nedostanou...

Slepci mohou spatřiti slunce,
chromí sami chodí,
hluší mohou slyšet má slova
Oni věří, prostě věří,
Oni věří ve mě
Pohleď! Znamení jsou blízko,
aby naplnila mou úlohu,
aby naplnila mou cestu,
aby naplnila cestu, jíž jsem prošel,
Tu cestu krucifixu

Slyším přicházet popravčího,
čekám na popravu

Ne, není cesty zpět
Byl jsem vypovězen ze svatyně
Temnota ve mně mne naplňuje bolestí,
už neexistuje cesta, kudy bych se vrátil do věčnosti
Ne, není cesty zpět
Byl jsem vypovězen ze svatyně


Překlad: Štěpán Langer

diskografie alba
diskografie singly
diskografie covery a tributy
diskografie sólo projekty
www.blind-guardian.cz - Czech and Slovak Bards' Guild © 1997-2017 Votan TOPlist